Regulamin programu poleceń

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w promocji „Rabat za polecenie”, zwanej dalej „Promocją”.
2. Promocja organizowana jest przez Witania Lademan, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Witania Lademan Photography, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego adres wykonywania działalności i adres do doręczeń w 84-208 Kieleńska Huta, ul. Osiny 15, NIP: 6040150387, numer REGON: 365014522, adres poczty elektronicznej: kontakt@wl-photo.pl
3. Promocja „Rabat za polecenie” obowiązuje na czas nieokreślony od dnia 09.06.2023r.
4. Uczestnikami Promocji są aktualni Klienci oraz nowi Klienci pozyskani przez Organizatora w wyniku polecenia ich przez aktualnych Klientów, będący konsumentami lub przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 2 DEFINICJE

1. Organizator – Witania Lademan, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Witania Lademan Photography, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego adres wykonywania działalności i adres do doręczeń w 84-208 Kieleńska Huta, ul. Osiny 15, NIP: 6040150387, numer REGON: 365014522
2. Klient Polecający – klient Organizatora, który dokonał rezerwacji przynajmniej 1 sesji zdjęciowej lub korzystał z innych usług fotograficznych Organizatora.
3. Nowy Klient – osoba, która nie dokonała wcześniej rezerwacji u Organizatora.
4. Rezerwacja sesji - ustalenie terminu sesji zdjęciowej lub innej usługi fotograficznej i opłacenie zadatku ustalonego przy rezerwacji terminu.

§ 3 WARUNKI PROMOCJI

1. Dotychczasowy klient poleca Nowym klientom skorzystanie z usług Organizatora w dowolny sposób.
2. Nowy klient przy rezerwacji terminu sesji powołuje się na osobę polecającą, podając jej imię i nazwisko.
3. Każdy nowy klient z programu poleceń otrzyma 10% zniżki na pierwszą rezerwację wybranej usługi.
4. Klient polecający otrzyma DARMOWĄ PLENEROWĄ SESJĘ ZDJĘCIOWĄ lub voucher o wartości 500 zł do wykorzystania na inne usługi fotograficzne Organizatora, jeżeli 3 Nowych klientów dokona rezerwacji usługi u Organizatora, powołując się na Klienta Polecającego.
5. Organizator poinformuje Klienta Polecającego o spełnieniu warunków promocji i przekaże voucher na sesję zdjęciową lub inną usługę dla Klienta Polecającego.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator.
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby Promocji.
3. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.
5. Zakończenie Promocji nie narusza uprawnień Klientów Polecających, którzy nabyli voucher/sesję w czasie trwania niniejszej Promocji. W takim przypadku Klienci Polecający uprawnieni są do wykorzystania vouchera/rezerwacji sesji w terminie 30 dni od dnia zakończenia promocji. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, niewykorzystany rabat zostaje anulowany.